Monetize your data
with us

 • Big Data

  Big Data

  «BIG DATA» — böyük həcmdə məlumatları analiz edərək davamlı şəkildə yüksək səmərə əldə etməyə imkan yaradır. Big Data üzrə sistemlər idarəetmə sahəsində təhlil imkanlarını genişləndirərək adekvat qərarların verilməsinə xidmət edir.

 • Biznes Analitika

  Biznes Analitika

  Biznes analitika (business intelligence-BI) istənilən məlumat bazasına inteqrasiya olunaraq real vaxt rejimində məlumatları idxal (data import) edir, tədqiq olunan sahə haqqında dərin analizlərin aparılmasına imkan verir. Sistem, KPI göstəricilərin izlənməsi və monitorinqi, müəssisə daxili büdcə nəzarətini, satış həcmlərinin dəyişkənliyini və digər hesabatlıqları vizuallaşdıra bilir.

 • Maşın Öyrənməsi

  Maşın Öyrənməsi

  Maşın öyrənməsi sistemlərini tətbiq edən şirkətlər daha yüksək intellektual bazaya malik olur. Maşın öyrənməsi sistemləri – müxtəlif məsələlərin müstəqil qaydada həll edilməsinə yardım edir və biznes proseslərinin effektivliyini dəfələrlə artırır.

Konsaltinq

Analitika və BigData üzrə yol xəritəsinin hazırlanması
Layihələrin iqtisadi səmərəliyinin qiymətləndirməsi

×

Binzes analitika (Bİ)

Çox pilləli online hesabatların hazırlanması
Analitik və statistik hesabatların vizualizasiyası

×

Prediktiv analiz

Analiz modellərin qurulması
Proqnoz hesabatların yaradılması

×

Mətn və şəkillərin emalı / analizi

Çat-botların yaradılması
Mətn və şəkillərin analizi

×

Riyazi optimizasiya

Davamlı yeni riyazi alqoritmlərin modellərə tətbiqi
Riyazi modellərin vaxtaşırı sınağı və optimizasiyası

×

Maşın öyrənməsi (ML)

ML modellərinin biznes prosesə tətbiqi 
ML alqoritmlərinin biznesə uyğun sazlanması

×

İmitasiya olunmuş modelləşdirmə

İmitasiya olunmuş baza analitik modellərin tətbiqi
İmitasiya olunmuş diskret və analoq modellərin tətbiqi

×

Ekonometrik modelləşdirmə

Reqressiya analizlərin aparılması
Lag modellərin tətbiqi

×

Məlumat bazasının layihələndirməsi

Məlumat bazasının konseptual layihələndirməsi
Layihənin icra mexanizmlərinin müəyyən edilməsi

×

Məlumat bazasının yaradılması

Məlumatların yığılması və strukturlaşdırılması
Məlumatların zənginləşdirilməsi və standartlaşması

×

DWH (məlumat anbarının) qurulması

DWH infrastrukturunun yaradılması
Datamart modelinin sazlanması

×

Məlumat bazasının inteqrasiyası

Məlumat bazasının müxtəlif sistemlərə inteqrasiyası
Məlumat mübadiləsi funksional interfeysin sazlanması

×

Həllər

 • Fəaliyyət istiqaməti üzrə statistik hesabatların vizualizasiyası
 •   Dövlət qurumlarına təqdim olunan hesabatların vizualizasiyası
 •   Regional və ərazi idarələrinin fəaliyyətinə dair hesabatların vizualizasiyası
 •   Vizual hesabatların internet səhifəsinə inteqrasiyası
 •   İnfrastruktur və investisiya layihələrinin icrasının monitorinqi
 •   Büdcə üzrə plan və icranın müqayisəli təhlili
 •   Əhaliyə göstərilən onlayn xidmətlərin prediktiv analizi
 •   Sorğu, müraciət, ərizə və şikayətlərin trend analizi
 •   Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi    
 •   Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi
   

Nəticə

 • Əhaliyə göstərilən onlayn xidmətlərin səviyyəsinin artırılması
 • Hesabatların hazırlanmasında vaxta qənaət və səhvlərin sıfıra endirilməsi
 • Maliyyə intizamının gücləndirilməsi
 • Planlama keyfiyyətinin artırılması
   
×

Həllər

 • Balans (aktiv, passivlərin və kapitalın) maddələri üzrə hesabatların vizualizasiyası
 •   Dövlət qurumlarına təqdim olunan hesabatların vizualizasiyası
 •   Filial və şöbələrin fəaliyyətinə dair hesabatların vizualizasiyası
 •   Kredit və depozit portfelinin kompleks analizi
 •   Maşın öyrənməsi sistemləri ilə kreditlər üzrə onlayn skorinq sisteminin qurulması
 •   Büdcə üzrə plan və icra, likvidlik, ani likvidlik, GAP, gəlirlilik strukturunun analizi  
 •   Saxtakarlıq və sui-istifadə hallarının öncədən müəyyən edilməsi
 •   Kredit təşkilatının ümumi bank sektorunda mövqeyinin müqayisəli analizi
 •   Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi        
 • Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi
   

Nəticə

 • Müştəri xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması
 •   Hesabatların hazırlanmasında vaxta qənaət və səhvlərin sıfıra endirilməsi 
 •   Kredit, valyuta və likvidlik risklərinin minimuma endirilməsi
 •   Planlama keyfiyyətinin artırılması
×

Həllər

 • Balans (aktiv, passivlərin və kapitalın) maddələri üzrə hesabatların vizualizasiyası
 •   Dövlət qurumlarına təqdim olunan hesabatların vizualizasiyası
 •   Filial və agentlərin fəaliyyətinə dair hesabatların vizualizasiyası
 •   Sığorta portfelinin, aktuari, təkrar sığorta, investisiya və ehtiyatların kompleks analizi
 •   Maşın öyrənməsi sistemləri ilə sığorta hadisələrinin baş verməsi üzrə predikativ analizi 
 •   Büdcə üzrə plan və icra, likvidlik, ani likvidlik, GAP, gəlirlilik strukturunun analizi 
 •   Saxtakarlıq və sui-istifadə hallarının öncədən müəyyən edilməsi
 •   Şirkətin ümumi sığorta sektorunda mövqeyinin müqayisəli analizi
 •   Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi 
 •   Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi
   

Nəticə

 • Müştəri xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması
 •   Hesabatların hazırlanmasında vaxta qənaət və səhvlərin sıfıra endirilməsi 
 •   Sığorta fəaliyyətinə dair risklərin minimuma endirilməsi
 •   Planlama keyfiyyətinin artırılması
   
×

Həllər

 • Fəaliyyət istiqaməti üzrə statistik hesabatların vizualizasiyası
 •   Satışların müxtəlif vaxt diapazonunda detallı analizi 
 •   Yük dövriyyəsinin (tipi, həcmi, sayı və dəyəri) analizi 
 •   Daşınma istiqamətləri (idxal, ixrac, tranzit) üzrə analitik təhlil
 •   Müştəri seqmentasiyası və loyallığının dövri təhlili
 •   Daşınma istiqamətləri üzrə optimal marşrutların seçimi
 •   Sifarişlərin vəziyyəti və icra statuslarının monitorinqi 
 •   Tərəfdaş şirkətlərin daşınma xidmətlərinin səviyyəsinin ölçülməsi
 •  Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi      
 • Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi
   

Nəticə

 • Müştəri xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması
 •   Hesabatların hazırlanmasında vaxta qənaət və səhvlərin sıfıra endirilməsi
 •   Yük daşınmalarında gecikmələrin minimuma endirilməsi
 •   Planlama keyfiyyətinin artırılması
×

Həllər

 • İstehsal həcmi və satış üzrə hesabatların vizualizasiyası
 •   İstehsalatda yararsız məhsullar üzrə itkilərin monitorinqi
 •   Sexlər, briqada və işçilər arasında təyin olunan plan üzrə icranın analizi
 •   İstehsalatda maya dəyərinin dəyişməsi üzrə ssenari modelləşdirilməsi
 •   Maşın öyrənməsi sistemləri vasitəsilə iş prosesi xətalarının prediktiv analizi
 •   İstehsalat avadanlıqlarının təmiri və yararsızlaşması üzrə prediktiv analiz
 •   Xam malların çeşidi, təchizatı və anbar qalıqlarının analizi
 •   Büdcə üzrə plan və icranın müqayisəli təhlili
 •   Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi      
 •   Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi  

Nəticə

 • Yararsız məhsullar üzrə itkilərin minimuma endirilməsi və optimizasiyası
 •   Təchizat və xammal anbarının optimal səviyyədə saxlanılması
 •   Gəlirliliyin artırılması və xərclərin optimizasıyası
 •   Planlama keyfiyyətinin artırılması
×

Həllər

 • Fəaliyyət istiqaməti üzrə statistik hesabatların vizualizasiyası
 •  Maşın öyrənməsi sistemləri vasitəsilə neft qiymətlərinin prediktiv analizi
 •   Menecment üçün istifadə olunan bütün hesabatların vizualizasiyası
 •   İnzibati idarəetmə sahəsində hesabatların vizualizasiyası 
 •   Vizual hesabatların internet səhifəsinə inteqrasiyası
 •   Əməliyyat və istehsalat xərclərinin analizi
 •   İstehsalatda insidentlərin və neqativ hadisələrin monitorinqi 
 •   Büdcə üzrə plan və icranın müqayisəli təhlili
 •   Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi      
 • Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi  

 

Nəticə

 • Gəlirliyinin artırılması və xərclərin optimizasıyası
 •   Hesabatların hazırlanmasında vaxta qənaət və səhvlərin sıfıra endirilməsi 
 •   Risklərin idarə olunması üzrə adekvat mexanizmlərin yaradılması 
 •   Planlama keyfiyyətinin artırılması
×

Həllər

 • Abonent bazasına aid icmal analitik təhlil üzrə hesabatların vizualizasiyası
 •   Abonentlərin ərazi, cins və s. parametrlər üzrə hesabatlarının vizualizasiyası
 •   Müştərilərin seqmentasiyası və abonent (inflow, outflow) axınının prediktiv analizi
 •   Marketinq və reklam kampaniyalarının və tarif paketlərinin gəlirlilik üzrə analizi
 •   Rəqiblərin tarif paketləri üzrə davamlı müqayisəli analizi (real vaxt rejimində)
 •   “Bizim müştəri kimdir” - loyal abonentlərin müəyyən edilməsi
 •   Müxtəlif trafiklərin istifadəsi üzrə analiz
 •   CAPEX və OPEX xərclərin analizi
 •   Müxtəlif növ stress-test təhlillərinin tətbiqi    Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi

Nəticə

 • Müştəri xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması
 •   Hesabatların hazırlanmasında vaxta qənaət və səhvlərin sıfıra endirilməsi
 •   Gəlirliliyin artırılması və xərclərin optimizasıyası
 •   Planlama keyfiyyətinin artırılması
   
×

Həllər

 • Fəaliyyət istiqaməti üzrə statistik hesabatların vizualizasiyası
 •   Müştəri kateqoriyasına görə “orta çek” analizi
 •   Mal çeşidinin strukturu üzrə alıcılıq tezliyinin analitik təhlili
 •   Loyallıq kartları üzrə müştərilərin alıcılıq davranışının detallı analizi 
 •   Müştəri axını və satış proqnozları üzrə prediktiv analizi
 •   Marketinq və reklam kampaniyalarının nəticələrinin təhlili
 •   Rəqiblərin satış qiymətlərinin davamlı müqayisəli analizi
 •   Müştərilərin seqmentasiyası üzrə analitik təhlil
 •   “Bizim müştəri kimdir” — əsas loyal müştərilərin müəyyən edilməsi
 •   Maliyyə və KPI göstəricilərinin monitorinqi   

 

Nəticə

 •  Müştəri xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması
 •  Satış həcminin və gəlirliliyin artırılması və xərclərin optimizasıyası
 •  Müştəri loyallığının artırılması
 •  Planlama keyfiyyətinin artırılması
   
×

Həllər

 • Satış üzrə statistik hesabatların vizualizasiyası;
 • Satış nöqtələrinin (Şəbəkə olduqda) fəaliyyətinə dair hesabatların vizualizasiyası;
 • Müştəri kateqoriyasına görə “orta çek” analizi;
 • Menyu üzrə sifarişlərin tezliyinin analitik təhlili;
 • Filial və agentlərin fəaliyyətinə dair hesabatların vizualizasiyası;
 • Müştərilərin yeyəcək və içəcəklər üzrə davranışlarının detallı analizi;
 • Müştəri axını və satış proqnozları üzrə prediktiv analizi;
 • “Bizim müştəri kimdir” əsas loyal müştərilərin müəyyən edilməsi;
 • Təchizat və anbar qalıqlarının analizi;
 • Yararsız hala düşən məhsullar üzrə itkilərin monitorinqi;
 • Maliyyə, gəlir və xərc göstəricilərinin monitorinqi.  

Nəticə

 • Müştəri xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması;
 • Satış həcminin və gəlirliyin artırılması və xərclərin optimizasıyası;
 • Müştəri loyallığının artırılması;
 • Planlama keyfiyyətinin artırılması.
×

Xidmətlər

Analitika

Riyazi Modelləşdirmə

Məlumat Bazası üzrə İdarəetmə

Vizualizasiya

Texnologiyalar